Algemene voorwaarden

– Eén van de ouders (pleegouders/wettelijke vertegenwoordigers) geeft middels een handtekening schriftelijk toestemming voor het starten van de therapie, training(en) of begeleiding.

– Ouders zijn op de hoogte dat hun zoon of dochter therapie ontvangt. Het is de taak van ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen.

– Ouders hebben (op verzoek) recht op dezelfde informatie.

– De opdrachtnemer zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

– Wanneer de opdrachtnemer van mening is dat het kind of zijn of haar omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (bijvoorbeeld fysieke of emotionele bedreiging), heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Evenals zij daarna de wettelijk plicht heeft dit te melden aan betreffende instanties.

– De opdrachtnemer heeft een beroepsgeheim naar zowel cliënt als ouders.

– De opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld van de opdrachtnemer.

– Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

– Bij een wachtlijst werkt de opdrachtnemer op volgorde van aanmelding.

– Behandeling kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging binnen 24 uur is de opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het afgesproken tarief in rekening te brengen .

– De opdrachtnemer zorgt niet voor vervanging bij ziekte of vakantie. Bij ziekte of afwezigheid van de opdrachtnemer wordt de behandeling of training naar een andere datum en tijd verplaatst

– De opdrachtnemer biedt behandeltrajecten aan. Bij elk nieuw behandeltraject wordt er een contract opgesteld en ondertekend door zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. Hierin kunnen aangepaste afspraken gemaakt worden om een zo goed mogelijke zorg te leveren aan de opdrachtgever.

– Vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

– Getoonde en gegeven Prijzen zijn inclusief 21% BTW.

– Per afspraak wordt er digitaal gefactureerd. Betalingen via bank dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te zijn onder vermelding van het factuurnummer. Houdt u alstublieft rekening met een verwerkingstijd voor de overboeking door bank of postgiro.

– Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever